കളിമൺ നിറമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എസ്‌ഇഒ കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉള്ള എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, എന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, ഹാര്‍ഡ്‌കോഡ് ഒപ്സിസിനെ (HTML) പ്രയോഗിക്കുന്നതും, ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇടപഴക്കുന്നതിനും, വേഗത ആശയം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുമായ ഒരു ലേഖനം എഴുതാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു.

ലേഖനത്തിന്റെ രൂപരേഖ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു തുടങ്ങുന്നു. അതിനാൽ, HTML മാര്‍ക്ക്‌അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോള്ള് ആക്കാന്‍.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ആലോചിക്കുക. എന്നാല്‍ ആ രൂപരേഖയിലെഴുതിയത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ മാത്രമുള്ള 100% അദ്വൈതവും 2000 വാക്കുകളും SEO(പ്രഖ്യാപിത തലവ്യാപാരത്തിന്‍റെ നട്ട്‌പതിപ്പ്) പ്രശസ്തമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയില്‍ എഴുതാന്‍ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീര്‍ഷകങ്ങളും(H2, H3, H4 ടാഗുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലും) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡിക എഴുതുന്നതിന്‍മുമ്പ് 100% അനുഭവവും സംശയവും ഉള്ള 5 ചോദ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ശീര്‍ഷകവും എല്ലാ ലേഖന തലക്കെട്ടുകളും ബോള്‍ഡ് ആക്കുക. H ടാഗുകള്‍ക്കായി അനുമതിയുണ്ടാക്കുക.

ലേഖനം എഴുതു

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх