സ FREE ജന്യമായി SMS എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം

എസ്‌ഇഒ കഴിവുകൾ ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ള യോഗ്യത സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ. രൂപരേഖയും സാധ നിരൂപണങ്ങളുമായി അതിനതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഏറെക്കുറവുകാണുന്നു. രൂപരേഖയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളം ഭാഷയിൽ സർവ്വനാമങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുള്ള H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ ലേഖനം എഴുതിയാൽ ഈ രൂപരേഖ H2 അല്ലെങ്കിൽ H3 ടാഗ് ഉപയോഗിക്കണം.

വിഷയം 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ മനുഷ്യർ എഴുതിയ ലേഖനം കുറഞ്ഞത് പരിശീലനം നടത്താൻ കഴിയും. ഉള്ളടക്കം രൂപപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ, ഉയർന്ന തലം മുലകയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും എഴുതണം. ഖണ്ഡികകൾ, പൂർണ്ണമായ വിശദമായ മുൻഗണനകൾ, വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ ഇതിനാൽത്തന്നെ വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ലേഖനം രൂപരേഖയും 5 ചോദ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. സാധാരണയായി ശീർഷകം എന്നിതാണ് ബോൾഡ് ചെയ്യുകയും, H ടാഗുകൾക്ക്സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. "ആമുഖം" എന്ന വാക്ക് ആരോപിക്കരുത്. പ്രതികരണത്തിൽ ശോർട്ട് ലേഖനം രൂപപത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх