எஸ்எம்எஸ் இலவசமாக அனுப்புவது எப்படி

சரியான படிவம் உருவாக்குவதற்கான ஆற்றல் தரும் பின், உங்கள் சேவைக்கு குறிப்பிட்ட மென்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தமிழ் மார்கஅப் மொழியில் ஆரம்பிக்கலாம்:

கேள்விகள்:

  1. எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப எப்படி?
  2. இம்இள்அனுப்பினால் எப்படி மொழிபெயர்க்கப்படும்?
  3. எப்படி இலவசமாக எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவது?
  4. அனுப்பவும் பகிரவும் போது எந்த அம்சங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்?
  5. எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவதில் ஏதேனும் பொருத்தம் உள்ளதா?

முடிவு:

உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களைப் படிப்பதற்கு ஆக, அனுப்புக்கான முழு விவரங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இது பொதுவான HTML படிவம் ஆகும். சுவாரஸ்யமான உள்ளடக்கம் உருவாக்குவதற்குக் குறித்து அவசியமான முன்னோடிகளைச் சிந்திக்கும்படி மேல் பதிவேற்றி அடுத்தது. இந்தேவதை செயற்றிடுங்கள் "Ctrl" மற்றும் "S" என ஐக்களை ஒத்து அழுத்துக.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх