ਪਾਰਸਲ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?

ਪਾਰਸਲ ਵੇਲੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਏਕ ਥੋਡੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਕਤਾ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮੀ ਲਿਖਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ-ਰਕਮ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦ ਸੱਚਿਆਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਥੋਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ-ਉਪਰਾਂਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਸਭਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਵੌਚਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਨਬੜ ਬਾਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਅਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮੰਜੂਰੀ ਟੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਵੌਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨਾਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੌਚਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਕਿ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх