ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਠਿਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਨੰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਕਲਪਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੱਚਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੁਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮੀਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਰੁਰੀ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰੰਗੀਂ ਧੁਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀਐ ਦਲੌਦੇਵਾਲੀ ਫ਼ਿੱਟੀ, ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਸਮੀਤਾ, ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਖਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਵਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਜੋ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਜੋ ਸਮੂਚਾ ਲੇਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂੰ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх