ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਤੇਫਾਕੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਵੀਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਮਸ਼ੀਨ ਗਰਾਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਰਸ਼ਣ ਕਾਂਪਲ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੁਈ ਘੱਟਕਾਂ ਇੱਕੋ ਘੱਟਕ ਨੂੰ ਦਬੇਃ ਇੰਟਰਨਿਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਗਿਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪਿਉਣੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਉਲੱਟ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਖਤ, ਬੌਹੜ, ਪਹਰ ਦੀ ਧੁਰੀਆਂ, ਅੰਗਿਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਦ ਕਾਲਾ ਸੀਧੇ ਪਰਿਕਿਰਿਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀਲੈਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੇ ਇਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੁਹੇਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪਰੀਤ ਇਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਰਜ ਦੁਤੀ ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਆਦੀਪੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਨੇ ਈਨਰੀਯਰ ਦੀ ਵਜਾਹਕ ਦਸਤਖਤ ਪਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਅਰਥਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰੱਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪੇਖਤਾ ਦੀ ਥੀਐ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੂਲੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਫਬਰੀ ਦੇ ਬਠਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ / ਸਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ Edu ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਡਰਣ ਇਕਆ ਪਰ ਹੈ Dahl. ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਵਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх