બ્રહ્માંડની અનંતનો વિચાર

પરિચય માટે મુઝબની રૂપરેખાની લેખણી રીતિ છે. એટલે લેખન લખવાની પહેલી ક્રમબધ્ધ શ્રુંગારી મોટાભાગે હતી. પછી તે લેખનનું નાવલોકન મોટાભાગે આકરે છે.

નીચે ઉલ્લેખિત વિષયોથી થોડી સંખ્યામાં બધાના મખયા શીર્ષકો અને ઉપશીર્ષકો (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ સાથે) ગુજરાતીમાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દો પર SEO ઑપ્ટિમાઇઝ તથા માનવ લેખન લખો.

લેખન તમારા શબ્દોમાં લખવો, અન્યથા કૉપી પેસ્ટ કરવું નહીં જોઈએ. સામગ્રી રચના માટે સોજો ધરેશો અને શ્રુંગારને સંપત્તિ અને સમયસિધ્ધિ બંધારો માટે સાચો રંગનો ઉપયોગ કરીએ.

લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ કરતાં પછી, ટેમપ્લેટના શીર્ષકોને બોલ્ડ કારી દીધો અને H ટૅગ્સ માટે ઉપયોગમાં લાવવામાં આવેલ હેડિંગ ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરી લીધો.

આપના આપના સંકલ્પોને આગળ ધ્યાનમાં લેવાયો જોઈએ અને પ્રશ્નોને અરજુની વારની રીતે પાંચ વખતો પુછેતાં અંગ્રેજી મંથળામાં આપતે થશે.

શું તેમનાં વિષયોથી સંકલ્પો અમારો કે નહીં? આ આપતાં પ્રશ્નો સાથે મુક્ત કરો. ખ્યાલ રાખો, શીર્ષક અને લેખનને તેના સારાંશની રૂપરેખામાં જોડો અને H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો.

"પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરો. તમારા સ્વયંનો પરિચય વીસ્તરેનો કોઇ રેખા ઉમેરવામાં આવશે, પણ લખતાં ઓછી રૂપરેખા જોઈએ. વર્ણનાદાર રીતે, આનંદિત શીર્ષક "મહાકાયનું વિચાર" આપવું છે.

[સંપૂર્ણ વિગતવાર ફકરાઓ ઉપયોગ કરો જે પાઠકને જોડાયેલ છે.]

ચર્ચાની શૈલીમાં લખો, જે કે આપ ખરેખર એક મનુષ્ય દ્વારા લખાયેલું છે. ઉપયોગમાં લાવો અને આશરે કોઈ અપરમ્પરાગત તરીકે ઇશારો,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх