ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪದ

ಕೆಲಸ ಮೊದಲಾಗುತ್ತಿದೆ:

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವು ಅತಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಉಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ಪದ ವಿವರಣೆ:

ಈ ಪದದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ:

  • ಅಪ್ರಮೇಯತಿಷ್ಠತ್ವವಿದ್ಯಾನಕೋಣತ್ವಾಸಕ್ತಕ್ರಮಗತ್ತಾರಪಂಕ್ತಿ
  • ಅಪ್ರಾಪ್ಯಾತ ಪ್ರಾಪ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಪ್ಯಾತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ
  • ತತ್ತತತ್ತಂತ್ರತ್ವಜೀವಿತಕೇವಲಾಭ್ಯಂತರಾಕೃತಿಭೂತೇಶ್ವರೀತನದೀಮೂಲಾತಲೇಭ್ಯಃ

ಉತ್ತರವಿಧಾನ:

ಈ ಪದ ಅನೇಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವ ಪದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಂಗಡಿಗ:

ದೂರನುಡಿ! ಪಠಮಾಡಿದರೆ ಆನಂದಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ. ಈ ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ.

ಸಮಾಪ್ತಿ:

ಈಗ, ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಲೇಖನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿರೋನಾಮೆಗಳನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು H ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  1. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ «ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪದ» ಎಂದರೆ ಏನು?
  2. ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಗದ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ?
  3. ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು? ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು?
  4. ಈ ಪದವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಕ್ತಿ ಯಾವ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх