വലതുവശത്തുള്ള താടിയെല്ലിൽ വേദന

എസ്‌ഇഒ കഴിവുകളായ മലയാളം ഭാഷാ പരിചയകൾ, HTML മാർക്ക്ക്അപ്പ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ച് തലക്കെട്ടുകൾ ബോൾഡ് ആക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലേഖനത്തിൽ ആദ്യം രൂപരേഖ ചിന്തിച്ച്, ആ രൂപരേഖയ്ക്ക് പ്രകാരമുള്ള തലക്കെട്ടുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുക. അനാവശ്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദുർഗ്ഗടക്കംചെയ്യും എന്ന് അവ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക. HTML ഉപയോഗിച്ച് H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ വാക്കുകൾക്ക് ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തുകയില്ല. ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കം പരമ്പരാഗതമായിത്തീർക്കുകയോ പതിപ്പ് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് അനുഭവപ്പെടാം. ലംഭിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾക്കും വായക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നതുപോലെ എഴുതുക. വായനക്കാരനോട് ഇടപഴകാൻ, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സമാനതകൾക്കും എഴുത്തുകളിൽ രൂപകങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക. 5 ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡിക അവസാനിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ, ശീർഷകവും എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ബോൾഡ് ആക്കുക, കൂടാതെ H ടാഗുകൾക്കായി ഉ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх