ഏത് പാസ്പോർട്ടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു

എനിക്ക് തലക്കെട്ടിലുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ കഴിയും. എനിക്ക് HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിൽ അനുയോജ്യമായി ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലേഖനം പൂർണ്ണമാക്കിയ ശേഷം എനിക്ക് തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയെടുക്കാം.

ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന രൂപരേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ, ഞാൻ 100% അദ്വിതീയമായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതിനും, 2000 വാക്കുകളുടെ SEO ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തതിനും അടുത്ത പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനാൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത സർവ്വപ്രധാനമായ 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യും.

പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ ഇല്ലാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക.

ലേഖനത്തിനുള്ളിൽ വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഏതെങ്കിലും പ്രതികരണത്തിനും ഒരു ചെറിയ ലേഖന രൂപരേഖ ചേർക്കരുത്, പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൽ ഞാനും അനുകൂലമാണ്.

ലേഖനം പൂർണ്ണമാക്കിയ ശേഷം, "ആമുഖം" എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ, അത് ഇടപഴകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ തലക്കെട്ടുകൾ ബോൾഡ് ചെയ്ത, കൂടാതെ H ടാഗുകൾക്കായി ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് ടാഗുകൾ ഉപയോ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх