ಆಟಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೈಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೈಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಂದ ಎದುರುನಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.

ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх