ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಗ್ರವಾದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಮೀಟಿಲೇಟ್

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಮೀಟಿಲೇಟ್ ಚಟ್ನಿ

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಮೀಟಿಲೇಟ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಲಘು ಆಲ್ಫಾ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಅಧಿಕ ಚೌಕದ ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹುಳು. ಈ ಒಂದು ಲಘು ಆಲ್ಫಾ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಅಧಿಕ ಚೌಕ 9×9 ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೊಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಂಸಗಳ ತರುಣ ಸುಖಾರ್ಥಿ

ಮಗುವಿನಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾಂಸಗೈಯಲು ಸಾಧನವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಗುಣವೂ ಇರುವ ಮಾಂಸ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯುತನಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರಡುಗಳು ಗುಣೊತ್ಪನ್ನವಾದ ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ.

ಯುವಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾಂಸಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳ ನೆನಪೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆನಪಾಗುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಲವಡಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮಾತು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಡಿ ಯೋಗ್ಯ ರಕ್ತ ರಕ್ತಜನಕ ಪರಿಸರವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಖಾರವ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх