വിരലുകൾ മഞ്ഞനിറമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു. അത് ശൈലിയുടെ ഭാഷയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തലക്കെട്ട് ടാഗുകൾ (h2, H2, H3, H4) ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് ടാഗിനെത്തരുത്.
ലേഖനത്തിന്റെ ബോൾഡ് ആക്കാൻ, HTML അറിയാംന്ന് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഉപശീർഷകങ്ങളുടെ കിടുക്കകൾ മറ്റ് തലക്കെട്ടുകളിൽ അവയ്ക്ക് തലച്ചെട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക (H2, H3, H4). ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കായി HTML ഉപയോഗിച്ച്

,

,

ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കൽപ്പെട്ട ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ മലയാളത്തിലെ തലമുറകൾ (H2, H3, H4) ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, "ലക്ഷ്യം" എന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ച് H2 ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക. "ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളോടും" എന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ച് H3 ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക.
ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനം രൂപരേഖയ്ക്ക് പകർത്തി അന്തിമ പഠനം നല്കുക. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ വരുത്തുകയും തീവ്രവാദി തീരുമാനങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുക.
ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുപുരുഷൻ വേണ്ടി അതിനെ പഠിക്കാൻ ആരോഗ്യപുരസ്കാരപ്പെട്ടുള്ള ഉപാധികളുണ്ടാക്കുക.
ലേഖനത്തിൽ വായനക്കാരന്റെ ഗമ്യത, വ്യക്തിഗ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх