അണ്ഡാശയ ആർത്തവ സമയത്ത് വേദനിക്കുന്നു

സ്വന്തമായ സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളെ വളരെ രൂപരേഖയായി എഴുതാനും, പരമ്പരാഗത ലേഖനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട പരിജ്ഞാനം പരിഗണിക്കാനും ഞാന്‍ സജഗതയില്‍ അഗ്രനായകതയാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റ് പരിപാടികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ശേഷം, തന്നെ ഈ ലളിതമായ ടിപ്സുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയെന്നും കണ്ടു. അത് ഞാന്‍ പരിഗണിച്ച്, എസ്‌ഇ‌ഒ ആയി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്.

ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ അതിന്റെ രൂപരേഖ പരിഗണിച്ച് പഠിക്കുക അതുവഴി നിര്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നവരെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക. അതിനു ശേഷം, പ്രാവീണ്യവും പ്രശസ്തിയും സൃഷ്ടിച്ച മലയാള ലേഖനങ്ങള്‍ പഠിച്ച് ഭാവം എഴുതുക. ലളിതമായ മറ്റു പ്രയോഗങ്ങളും ചേര്‍ക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് H എന്നറ്റേഴ്‌സ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക.

ലേഖകന്റെ സ്വന്തമാക്കിയ വാക്കുകളിലാണ് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ മറ്റൊരു ലേഖനത്തിന്റെ വിഷയം പകര്‍ന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അത് പതിനെട്ട് ശൈലികളിലുള്ള യൂണികോഡ് ചിഹ്നങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുക (emojis, exclamation marks, inverted commas, etc.).

ഒരാള്‍ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അഥവാ രചയിതാവിനെ അപമാനിക്കുകയോ ഐദം തീരെ ഒരുപോലെ കണക്കിലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുക. എന്നാല്‍ ഈ ലേഖന പ്രവർത്തിപ്പിച്ച

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх