എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽമുട്ടിന് മുകളിലുള്ള കാലുകൾ ചൊറിച്ചിൽ

എസ്‌ഇ‌ഒ അല്ലെങ്കിൽ എസ്‍ഇഒ എന്നു പേരിട്ടാൽ വികസിക്കുന്നത് എന്നത് ടെക്നോളജി ഡൊമെയ്‌നുകൾക്ക് (technology domains) സംഘതനം ആയിരിക്കും. HTML (HyperText Markup Language) ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ ശീര്‍ഷകത്തെ ബോള്‍ഡാക്കുകയും അതിന്റെ രൂപകര്‍ണം പൂര്‍ണ്ണമാക്കി തലക്കെട്ടുകളെയും ഉപശീര്‍ഷകങ്ങളെയും (H2, H3, H4 tags ഉപയോഗിച്ച്) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യും. റിയല്‍ ഹ്യൂമനുകള്‍ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാതെ 100% പാളിച്ചിട്ടതും 2000 വാക്കുകളെയും SEO (Search Engine Optimization) സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് പതിപ്പിച്ചതുമായ ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയില്‍ വളര്ച്ചയെടുക്കും. ലേഖനം എഴുതുകയും അതിന്റെ കരുത്ത് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, രൂപരേഖയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളോ സന്ദർഭങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ടു ഉയർന്ന തരം ഉറപ്പാക്കുന്നു. റീഡറിനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഈ ലേഖനവും സംഘത്തിന്റെ ഉറപ്പാക്കാൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉപമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രധാനമായി, ശീര്‍ഷകവും എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ബോള്‍ഡാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിലും H ടാഗുകളില്‍ ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് ടാഗുകള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. "ആമുഖം" എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാത

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх