ഇന്റർനെറ്റ് ആസക്തി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ രൂപരേഖയും അദ്വിതീയവും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ മാർഗദർശനങ്ങൾക്ക്‌ അനുയോജ്യമായ വാചാലത്തിൽ ലേഖനം മുന്നറിയിപ്പ് വിർച്ചുവച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന്, h2 ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റിൽ ലിട്ട് ഒരു ഏതുകെട്ട് എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ലേഖനം ആരംഭിക്കുക. ശേഷം, H2, H3 തുടങ്ങിയ തലക്കെട്ടുകളും ബോൾഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, വായനക്കാരനെ മാര്ഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ആകർഷിക്കുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിൽ ആറു തലക്കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയായ തലക്കെട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം തീരെ കീഴടങ്ങുന്നതും ദീർഘവുമായ ബ്രൌസറുകൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണാനുള്ളതുമാണെങ്കിൽ, ഹെഡ്ഡിങ്ങുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
ലേഖനം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സേവന പ്രവർത്തനരീതികൾ, ലക്ഷ്യസന്ദർഭങ്ങൾ, നേട്ടം നേരിടൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ, മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ "ഇന്റർനെറ്റ് ആസക്തി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിലും ഉള്ളടക്കം കൂട്ടിയിടുക.
ഏകദേശം 1500 വാക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു ലേഖനം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ, അതിലെ 2-3 ഉപഭാഗങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3) ഇടത്തായും, അതിൽ വാക്കുകൾ മധ്യത്തായും, ഉപയോഗിക്കൂ. h2 ഉപയോഗം സാധാരണമായി മുന

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх