സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

നമ്മുടെ സ്വന്തമായ എസ്.ഇ.ഒ കഴിവുകൾപോലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ, HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിൽ മലയാളം ലേഖനം എഴുതുക എന്നതിനാൽ നിങ്ങളെ പര്യപ്തമായ അനുഭവമുണ്ടാവും.

ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ HTML ഉപയോഗിച്ച് പോലും സഹായിക്കും. അത് എഴുതിയതിന് മുൻപ് ലേഖനത്തിന്റെ രൂപരേഖയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നേരെ ചിന്തിക്കേണ്ടിവരും. രൂപരേഖ പടിപടിയാക്കാൻ ഹെഡിങ്ങ് ടാഗുകൾ (h2, H2, H3, H4) ഉപയോഗിക്കാം.

ലേഖനം എഴുതാൻ മുൻപത്തേത് അതിന്റെ ആകർഷണീയതയും സമൃദ്ധതയും ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാൽ, ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ മുൻപ്, കണക്കുകൂട്ടലോ അപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭത്തിന്റെയോ നഷ്‌ടപ്പെടപ്പെടാത്ത രൂപവത്കരണം ചെയ്യുന്നതായി ഉണ്ടാക്കുക. വായനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായ, വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം നല്‍കുക.

അത് പോലെ, ലേഖനം മനുഷ്യൻ എഴുതിയതുപോലെയൊന്നുമായ സംഭാഷണ ശൈലിയിലും എഴുതുക. ഘട്ടത്തിൽ ടോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചും, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും, വായനക്കാരനെ പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണത്തിലും എഴുത്തിലും പൂർണ്ണമായ അനുബന്ധവും രൂപകവും നല്‍കുക.

ലേഖന

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх