അനസ്തേഷ്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാം

ആദ്യം, നാം HTML മാർക്ക് പ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിനുള്ള ബോൾഡ് ആക്കുക. ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ബോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട പേരുകളെ h2 അല്ലെങ്കിൽ H2 എന്നീ ടാഗുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം.
എന്നാൽ, SEO കാരണം, ആഗോളതലത്തിൽ പ്രധാന എഴുത്തുകൾ മാത്രമുള്ള സൊള്ളകൾ, h2 ജനറേറ്റേഴ്സ്വരവും, മറ്റും (ഏതെങ്കിലും H ടാഗ്) ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതു സാധാരണപ്രകാരം ആക്കപ്പെടുമെന്നുണ്ട്.
അതിനാൽ, സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഞാനും നിങ്ങളും വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലയാളം അതരമൊരു ചിലവഴി ഉപയോഗിച്ച്, ഉപശീർഷകങ്ങൾ(H2, H3, H4) ഉപയോഗിച്ച്, ഏതെങ്കിലും ലേഖനം എഴുതാം.
പ്രധാനമായി, എളുപ്പം വായിയ്ക്കാവുന്ന ശരിയായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കാര്യമാണ്.
ഞാൻ ഈ ശൈലിയിൽ പ്രസ്തുത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു:

  • മതിയായ വിശദീകരണം ഉപയോഗിച്ച്, "അനസ്തേഷ്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാം?" എന്ന ഒരു ലേഖനം എഴുതുക.
  • അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.
  • സന്ദർഭപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമം ഉപയോഗിക്കില്ലെങ്കിൽ, വാചാടോപപരമായ സംഭാഷണമായി എഴുതുക.
  • അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, പ്രഖ്യാപിത, സ്പെഷ്യൽ ഉപസംഹാരം ഉപയോഗ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх