ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും …

സ്വന്തമായ എസ്.ഇ.ഒ കഴിവുകൾക്കും മലയാളത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യത്തിനുമുള്ള വിദ്യയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവായാണ് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. HTML മാർക്ക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനം എഴുതാൻ പ്രാരംഭിക്കുകയും തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്(രൂപരേഖ) ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ, പിന്നെയുള്ള പ്രക്രിയ പ്രാതമിക രൂപരേഖയായി എഴുതുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യണം.

പ്രോംപ്റ്റി വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയം ഉള്ളടക്കം 100% അദ്വിതീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയും 2000 വാക്കുകൾ ഉള്ള SEO ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായ മലയാളത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ കുറച്ച് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച്) ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒന്നേയൊന്നും കളയരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും അടയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്, പ്രത്യേകതയേയോ നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയോ ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക.

വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх