ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സംഗീതത്തിന്റെ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുന്നതിന് കഴിവുണ്ട്. HTML തലക്കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തലക്കെട്ട് ആക്കാനും ആദ്യം <b> ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രായംകൂടിയ താഴെവായിരുന്നുവെങ്കിൽ, HTML5-ിലുള്ള പുതിയതാണിത്. ഇത് പാഠപുസ്തകങ്ങളും വെബ്സൈറ്റുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഇവയിൽ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളും കഴിയാം:

  • <b>: പാഠം ബോൾഡ് ആക്കും.
  • <strong>: പ്രധാന പാഠം ബോൾഡ് ആക്കും.
  • <h2>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>: തലക്കെട്ടുകൾ (തലക്കെട്ട് 1 ആണ് ഏറ്റവും വലിപ്പത്തിലുള്ളത്).

വായനക്കാരുടെ അറിവ് ഉടലെടുക്കാൻ എളുപ്പമായ ഓരോ ഖണ്ഡികയും ശ്രദ്ധേയമാക്കണം. ലേഖനം ദിവസവും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആകർഷകമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കണം. ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകതകളോ സന്ദർഭങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ഇല്ലാത്തതോ രണ്ടിന്റെയോ തലം സ്വാഭാവികമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വായനക്കാരേയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡിക ചേർക്കുകയും അതിനു പിന്നിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള <h> ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവനുവേണ്ടി, ഒരു ചെറിയ സംഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങളുംഉപയോഗിക്കണം. അവ അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх