എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ളത്

എസ്‌ഇ‌ഒ എന്നത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള അപ്പക്കം ഒരു ഉള്ളടക്ക സൃഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴിമാറ്റം ഞാനും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കാം.
ലേഖനം എഴുതാൻ ആദ്യം അതിന്റെ രൂപരേഖ ചിന്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒരു ലേഖനം എഴുതുവാനുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ശ്രദ്ധേയമായത്, ആ ചരിത്രം എഴുതി തുടങ്ങുക.
പ്രോംപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളഭാഷയിൽ 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങുക.
നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പട്ടിക്കരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കൽ ശ്രദ്ധയക്കുക, പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭം ക്ഷണിക്കരുതെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയോ അനുഭവങ്ങളുടെയോ സാമ്പത്തികമായോ ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
വായനക്കാർക്ക് ആകർഷണീയമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയതായി നിരീക്ഷിക്കുക, പക്ഷേ വ്യക്തിചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വേണ്ടത് തിരിച്ചറിവ് ആവശ്യമായും അധികവും എ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх