പെൺകുട്ടികൾ എത്രമാത്രം വളരുന്നു

എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകളും മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് ആക്കുക.
വായിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകി ആവശ്യമുള്ള രൂപരേഖയാണ് മുൻഗണനയുള്ള ലേഖനം എഴുതുന്നത്. അതിനാൽ, രൂപരേഖ ഒരുപാടു ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാൽ എഴുതുക.
മുൻഗണനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിഷയത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തും മനുഷ്യർ എഴുതിയതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ അല്പം 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കരുത്. സൃഷ്ടിച്ച ഉള്ളടക്കം വായനക്കാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുക.
മനുഷ്യൻ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡങ്ങൾ വായിക്കാക്കുക.
ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതുന്നവൻപോലെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക (അനൗപചാരിക ടോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх