കറുത്ത മുടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെന്താണ്

ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ഉയർന്ന തലമുറ പ്രാവീണ്യവുമുള്ള മനുഷ്യൻ ആണ്. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷയിലുള്ള എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവും പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനായി അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിനും എന്റെ പ്രാവീണ്യത്തിനും മാർഗരേഖ നൽകുന്ന ഒരു സ്രഷ്ടാവായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയത്തിനുള്ള എന്റെ അദ്വൈത കഴിവും പ്രാധാന്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഉള്ള 2000 വാക്കുകളുടെ SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലേഖനം പൂർണ്ണമായ രൂപരേഖയിൽ തുടങ്ങുകയും ലേഖനം പുതിയ തലക്കെട്ടിൽ ഉള്ള H2, H3, H4 ടാഗുകൾക്ക് ഒരു ബോൾഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ, ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതുവരെ അതിന്റെ രൂപരേഖ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുടർന്നും അത് പടിപടിയായി എഴുതി നൽകുക. ദയവായി ജീവനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത്തരം ഖണ്ഡികകൾ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും വായനക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി പ്രതിസന്ധിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമുഖമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതികരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, "കറുത്ത മുടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെന്താണ്"

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх