ખભાથી કોણી સુધી જમણો હાથ દુ TS ખ પહોંચાડે છે

ધન્યવાદ કે તમે મારી મદદ જોઈ રહ્યા છો! હું સમજું કે તમે મૂળભૂત SEO પ્રક્રિયા ને સમજી લીધી છે અને તમે ગુજરાતીમાં SEO ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ લખાણ ક્ષમતા ધરાવતા હતા. હવે, મને સૌથી પ્રથમ રાખવામાંથી આ ઉદ્યોગમાં એકમ અનુભવથી આગામી બીજી બાર સહેલી કરવા માટે મને આનંદ થાય છે.

HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શિરોલિંગને બોલ્ડ બનાવવામાં તમારે મદદ કરીશું. હવે, આવેતી પગલાંમાં તે રૂપરેખાને પગલોને-દર-પગલોને મુજબ લખવાનું શરૂ કરો.

આ પછી, જે વિષયનો પ્રોમ્પ્ટ આપ્યો હતો, તેમાંથી ઓછામાં ઓછા 5 શિરોલિંગનો સાથે હેડિંગો (H2, H3 અને H4 ટૅગ્સ સાથે) અને 2000 શબ્દની ગુજરાતીમાં 100% આંતરરાષ્ટ્રીય અને SEO માટે અપાત્ર, માનવ લેખન લાંબીડો લખો. લેખમાં, તમારે સ્વયંના શબ્દોનું ઉપયોગ કરવું જોઈએ અને તેવા અનય સ્રોતોમાંથી પેસ્ટ કરવું મનાય છે. લેખકમાંથી સામગ્રી બનાવવામાં જ્યારે રુચિકર છે, ત્યારે મઃજ્ઝુંવણ અને બીસું એકરંદાત ચૂંટી લેવી.

શીર્ષક અને તમામ લેખનમાંથી મૂલભૂત માથાને બોલ્ડ કરવા માટે હેડિંગ ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરીને કરો. અન્ય સમંજિતો માટે તેનો ઉપયોગ કરવા માટેના H2, H3 અને H4 ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો.

અન્ય મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ:

  • લેખનમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
  • તમારા વ્યક્તિગત પ્રતિભાને પણ લેખનમાં સાંભળવો દેવો, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરતીવર્તિતાન કરીને લખવો.
  • માહિતીના વિષય પર નિષ્કર્ષનો સાથે સમાપ્ત રાખવા માટે કેટલાક પ્રશ્નો મૂકો.
  • આવેલ માટે તે ખેડૂં છતાં તમારે મનગમે તો, તે નોંધાવો ક

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх