എറിത്രോസൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് യുകെക്കോസൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ആദ്യം, ഒരു മികച്ച HTML എഡിറ്റർ (Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, Notepad++ എന്നിവയാകുന്നു) പരിശീലിക്കുക. ഇത് ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുവേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന എഡിറ്റർ ആകുന്നു.

ലേഖനം അടയുടെ തലക്കെട്ട് എഴുതുന്നത് സിമ്പിൾ ടാഗുകളുടെ (HTML പഠിക്കുന്നവരുടെയിടയിൽ) രൂപരേഖയായിരിക്കണം. പ്രധാനമായും, ബിഷപ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ട്യാഗ്

ഉപയോഗിക്കുക, എന്നാൽ അത് യാതൊരു ടാഗ് അമ്പനമായിരിക്കാം.

അടയുടെ മറ്റ് ഉയർന്ന തലക്കെട്ടുകൾ

,

,

തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. ഈ തലക്കെട്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകാത്തത് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. യുക്തവാക്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപശീർഷകങ്ങളും

തലക്കെട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്:

ഡിപ്പൊള്ളടക്കം

ഇപ്പോൾ, ലോകത്തിൽ ഡിപ്പൊള്ളിന് മാറുമായിരിക്കുന്നു.

ഖണ്ഡം 1:
ഇത് ഡിപ്പൊള്ളി നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു?

ഖണ്ഡം 2:
ഇവിടെ ഡിപ്പൊള്ളി കൃഷ്ണ, സ്വപ്നൻ, പ്രജാവും അയോദ്ധ്യയിലെ പ്രതിക്ഷേധസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാർഗ്ഗചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഖണ്ഡം 3:
ഇതിനാൽ നാം ഡിപ്പൊള്ളിനെ കൂടി അറിയുന്നു.

ഖണ്ഡം 4:
മുൻഗണനക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉടലെടുത്തൽപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ, ആത്മബലം വളർത്തിയ പ്രക്രമങ്ങൾ എന്നിവ എന്നെ ആദ്യം ആകർഷിച്ചു.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх