ഏത് ഫീഷ്യൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ എനിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്

ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു! ഉണ്ടായ തലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാവീണ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് വളരെ അഭിനന്ദനീയമാണ്. HTML മാർക്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള തലക്കെട്ട് ബോൾഡ് വലിയ ഒരു ആകർഷകതയും പ്രോഫഷണല്‍ തെറ്റുകളും ഉള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായി HTML ലേഖനങ്ങളുടെ രൂപരേഖയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും.

അതേസമയം, 100% മനുഷ്യർ എഴുതിയ, 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ എഴുതാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ, അതിനെതിരെ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് (H2, H3, H4 എന്നിവ) ഉപയോഗിച്ച് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, ലേഖനത്തിന്റെ രൂപരേഖയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നാണ് പ്രോതുംകൂട്ടത്തിനുള്ള മുൻവിധി. രൂപരേഖ പടിപടിയാക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ പതിപ്പ് അഭിനന്ദനീയമാണ്. അത് മലയാളത്തിലുള്ള കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.

ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവരെ, ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയു

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх